Artikel 0. Algemeen

Sub 0.1

Onder Wowiekids.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de éénmanszaak, Wowiekids.nl, emailadres info@wowiekids.nl. Wowiekids.nl is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 50749595.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Sub 1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wowiekids.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Sub 1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Sub 2.1

Alle aanbiedingen van Wowiekids.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven ten alle tijde voorbehouden. Wowiekids.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

Sub 2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wowiekids.nl. De koopovereenkomst tussen Wowiekids.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat Wowiekids.nl een orderbevestiging aan koper per e-mail verstuurd heeft. Wowiekids.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wowiekids.nl dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Bestellingen

Sub 3.1

Wowiekids.nl besteedt veel zorg aan het publiceren van de juiste gegevens en prijzen. Het kan echter voorkomen dat er kennelijke onjuistheden gepubliceerd staan. Wowiekids.nl behoudt het recht deze ten tijde van de bestelling kenbaar te maken aan de klant. De klant op zijn beurt heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en dus de koopovereenkomst te ontbinden.

Sub 3.2

Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de klant nog een bevestiging per e-mail. Het kan gebeuren dat een artikel niet op voorraad is. Volgens de wet kopen op afstand, bedraagt de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is stelt Wowiekids.nl de koper hier tijdig van op de hoogte en bied de koper de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Een elektronisch voorstel door koper voor een nieuwe leverdatum zal door Wowiekids.nl elektronisch worden bevestigd. Zolang Wowiekids.nl niet heeft bevestigd heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

Sub 3.3

Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Sub 3.4

Bij het annuleren van een order door de klant zullen eventuele kosten van het betalingsverkeer bij de klant worden doorberekend en in mindering worden gehouden bij restitutie van het faktuurbedrag.

Sub 3.5

Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

Sub 3.6

De betaling dient binnen 7 werkdagen te worden voldaan. Wowiekids.nl behoudt zich het recht voor om de levering uit te stellen als er niet binnen de gestelde periode is betaald.

Sub 3.7

Heeft u meer dan 1 bestelling onbetaald openstaan, dan behoudt Wowiekids.nl zich het recht de levering uit te stellen tot de eerste betaling is ontvangen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

Sub 4.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Sub 4.2

Betaling dient te geschieden voordat de levering plaats vindt, tenzij anders overeengekomen.

Sub 4.3

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorekening van Wowiekids.nl.

Sub 4.4

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Wowiekids.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Sub 4.5

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Wowiekids.nl.

Artikel 5. Verzending en Levering

Sub 5.1

De door Wowiekids.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Sub 5.2

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Sub 5.3

Wowiekids.nl levert binnen Nederland waarbij de koper aansprakelijk is voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt. Levering buiten Nederland kan slechts plaatsvinden na goedkeuring door Wowiekids.nl waarbij Wowiekids.nl vooraf een opgaaf doet van de verzendkosten.

Sub 5.4

De artikelen die u hebt besteld, worden via SelektVracht bezorgd. U betaalt een bijdrage voor de bezorgkosten van uw bestelling. De bijdrage voor de verzendkosten worden kenbaar gemaakt voor het sluiten van de overeenkomst.
De verzendkosten bedragen €2,95 incl. BTW voor pakketten van 0-30 kg. Deze bezorgkosten worden automatisch opgeteld bij het orderbedrag. Uitlevering vindt binnen 3 werkdagen plaats. Wowiekids.nl is echter niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de bezorgdienst.
In specifieke gevallen, bijvoorbeeld aanbiedingen, kan het zijn dat verzendkosten niet worden doorberekend aan de klant. Dit zal dan als zodanig zichtbaar zijn aan het totale orderbedrag dat de klant dient af te rekenen voor het product inclusief de verzendkosten.

Sub 5.5

Wowiekids.nl is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van onjuiste gegevens die door klanten worden verstrekt. Eventuele extra kosten die hierdoor gemaakt moeten worden, zullen aan de koper worden doorberekend.

Artikel 6. Wet Koop Op Afstand

Sub 6.1

Het aanbod zal een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.

Sub 6.2

Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Alleen de productkosten zullen hierbij vergoedt worden en eventuele kosten van het betalingsverkeer zullen in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag.

Sub 6.3

Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

Sub 6.4

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Sub 6.5

Het retourneren van artikelen dient in overleg met Wowiekids.nl plaats te vinden. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

Sub 6.6

Bij vooruitbetaling zal Wowiekids.nl het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Sub 7.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wowiekids.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Wowiekids.nl draagt niet het risico voor het eventueel zoekraken of beschadigen van uw pakket tijdens transport, daar zij hierbij afhankelijk is van derden. Het risico kan indien gewenst, worden afgekocht door te kiezen voor een verzekerde verzendwijze.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Sub 8.1

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Wowiekids.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Sub 8.2

Wowiekids.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

Sub 9.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Wowiekids.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd kennis te geven. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.

Sub 9.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wowiekids.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Sub 10.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Wowiekids.nl, dan wel tussen Wowiekids.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Wowiekids.nl, is Wowiekids.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wowiekids.nl.

Artikel 11. Overmacht

Sub 11.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wowiekids.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Wowiekids.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Sub 11.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wowiekids.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

Sub 12.1

Wanneer door Wowiekids.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wowiekids.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Sub 12.2

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wowiekids.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wowiekids.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Sub 12.3

Wowiekids.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Sub 12.4

Klachten dienen alleen schriftelijk (per mail) gemeld te worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Sub 13.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.